مجموعه فونت های ایرانی و خارجی

مجموعه فونت ها

یک دسته از فونت ها که توسط یک شخص یا شرکتی ساخته می شود را مجموعه فونت می گویم.
برای مثال مجموعه فونت های سری b توسط یک شخص خاص طراحی شده است.


در اینجا می توانید مجموعه فونت های فارسی و انگلیسی را بشناسید.

لیست زیر مجموعه فونت ها رو مشخص می کند